THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Westbridge Community Homeowners Association

chủ tịch
Gian-Carlo Rando

president@westbridgecommunity.com

Lowercove Cir.

11/1/2018 - 11/1/2020

Phó Tổng Thống
Brent Stroebel

vicepresident@westbridgecommunity.com

Uppercove Cir.

11/1/2018 - 11/1/2020

Giám đốc
Nelson Gaez

director@westbridgecommunity.com

Eaglecove Dr

11/1/2019 - 11/1/2021

Thư ký
Khang Tran

Secretary@westbridgecommunity.com

Bearcove Cir.

11/1/2018 - 11/1/2020

Thủ quỹ
Nhut Le

Treasurer@westbridgecommunity.com

Backcove Ct

11/1/2019 - 11/1/2021